Projekt Podpora procesov transformácie v CSS-AVE

Kód projektu ITMS2014+: 312041CBB8 

Názov projektu: Podpora procesov transformácie v CSS - AVE 
Rozpočet projektu: 68 073,24 eur 
8/2022 - 11/2023 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

 

Cieľ projektu: 

Cieľom tohto projektu je podporiť interne prebiehajúce transformačné procesy spojené s deinšitucionalizáciou zariadenia v zmysle transformačného plánu. CSS prostredníctvom projektu implementuje procesy a aktivity smerujúce k cieľom transformácie, ktorým je postupne nastaviť nový model sociálnych služieb podporujúci nezávislý život človeka v komunite v troch základných oblastiach: služby bývania, služby denných aktivít a ostatné podporné služby, ktoré plánujeme poskytovať pre všetkých prijímateľov sociálnej služby CSS-AVE i pre komunitu. 

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk