Výlety - dúha v srdci nové mesto n/v. a žrebčín v motešiciach - 09/2013 - DSCF2570

História zariadenia

Podľa údajov získaných z archívnych materiálov (kmeňovej knihy zamestnancov a klientov) CSS-AVE poskytuje svoje služby od 14.09.1979.

Odbor sociálnej starostlivosti Okresného národného výboru v Považskej Bystrici otvoril v r. 1979 v Dubnici nad Váhom Domov dôchodcov poskytujúci „starostlivosť starým občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú komplexnú starostlivosť“ v budove bývalej slobodárne pre zamestnancov Závodov ťažkého strojárstva.

Do r. 1991 bol Domov dôchodcov riadený Okresným národným výborom v Považskej Bystrici. 01.01.1991 vydal zriaďovaciu listinu s vymedzením predmetu činnosti “starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých občanov“.

02.02.1994 získal Domov dôchodcov na základe novej zriaďovacej listiny právnu subjektivitu. Predmetom činnosti bola „starostlivosť o starých a prestárlych dospelých občanov s celoročnou prevádzkou“.

24.07.1996 sa na základe zriaďovacej listiny stal zriaďovateľom Domova dôchodcov Krajský úrad v Trenčíne. Predmetom činnosti bola „celoročná ústavná sociálna starostlivosť, t. j. bývanie, stravovanie, zaopatrenie, predovšetkým starým občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie starobného dôchodku a ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť členovia ich rodiny, ani opatrovateľská služba, alebo iné služby sociálnej starostlivosti. Domov dôchodcov je určený tiež pre občanov, ktorí toto umiestnenie nevyhnutne potrebujú z iných vážnych dôvodov“. Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine sa rozšíril predmet činnosti o „poskytovanie starostlivosti aj občanom s duševnými poruchami a poruchami správania“.

V r. 2002 bol Domov dôchodcov delimitovaný pod Trenčiansky samosprávny kraj. Na základe zriaďovacej listiny od 01.07.2002 ako Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb poskytoval „celoročnú starostlivosť, t. j. bývanie, stravovanie, zaopatrenie predovšetkým starým občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie starobného dôchodku a ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu, duševné poruchy, a poruchy správania potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť členovia ich rodiny, ani opatrovateľská služba, alebo iné služby sociálnej pomoci, ... je určený tiež pre občanov, ktorí toto umiestnenie nevyhnutne potrebujú z iných vážnych dôvodov“.

Od 01.09.2009 sa na základe Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine zmenil názov zariadenia na Centrum sociálnych služieb - AVE. Cieľovou skupinou boli v časti zariadenie pre seniorov „fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, alebo pre fyzické osoby, ktoré poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov“, v časti domov sociálnych služieb „plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“.

Dodatkom č. 2 k Zriaďovacej listine účinným od 01.01.2012 prestalo CSS-AVE poskytovať sociálne služby ako zariadenie pre seniorov, zostalo domovom sociálnych služieb.

Od 01.12.2013 bola v zriaďovacej listine vyšpecifikovaná cieľová skupina klientov - plnoleté fyzické osoby s telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Od 01.01.2015 môžu byť v súlade s novelou Zákona o sociálnych službách do domova sociálnych služieb prijímané len plnoleté fyzické osoby pred dovŕšením dôchodkového veku.

Dodatkom č. 6 k Zriaďovacej listine účinným od 01.07.2021 sa v CSS-AVE reprofilizáciou lôžok z domova sociálnych služieb vytvorilo špecializované zariadenie s kapacitou 14 miest. Cieľovou skupinou sú plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä telesné postihnutie.

Kapacita zariadenia bola v r. 1979 vytvorená pre 100 klientov. Z dôvodu potreby skvalitnenia podmienok postupne klesla najskôr na 70 miest, v r. 2013 na 58 miest a v r. 2021 po rekonštrukcii budovy na súčasných 56 miest, z toho 42 miest pre domov sociálnych služieb a 14 miest pre špecializované zariadenie.

Na základe Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine účinného od 01.01.2023 začalo CSS-AVE poskytovať sociálnu službu s použitím telekomunikačných technológií - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Služba je určená fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Poskytuje sa v ich domácnosti.

 

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30