Športové hry - 26.06.2015 - IMG_0445

Politika kvality

Centrum sociálnych služieb - AVE  (CSS-AVE)  je poskytovateľ sociálnych služieb poskytujúci celoročné pobytové sociálne služby ako domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie orientované na osoby s telesným postihnutím. Vedenie centra si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na možné riziká a príležitosti. Našou víziou je stať sa poskytovateľom sociálnych služieb, ktorého občania vyhľadávajú pre kvalitné poskytovanie služieb v cieľovej skupine  klientov – osobám s telesným postihnutím. Pre naplnenie tejto vízie bola vyhlásená táto

 

P O L I T I K A    K V A L I T Y

 

Vedenie CSS-AVE sa zaväzuje, že bude :

  • Poskytovať služby s cieľom zvýšenia kvality života klienta a jeho začlenenia do prirodzeného sociálneho prostredia v  najvyššej možnej miere prostredníctvom podpory jeho schopností. Dodržiavať bude pritom základné ľudské práva a slobody, individuálny prístup a uplatňovanie princípu subsidiarity - „pomoci k svojpomoci“ realizovaný v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami zainteresovaných strán.

 

  • Naše služby smerovať k tomu, aby sa klient postupne zaobišiel bez našej pomoci a mohol sa vrátiť do prirodzeného sociálneho prostredia s prípadným využitím ambulantnej alebo terénnej sociálnej služby.

 

  • Zabezpečovať kvalitu služieb zavádzaním nových trendov a to najmä poskytovaním sociálnych služieb v oblasti prevencie inštitucionalizácie  „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“       a „Podpora samostatného bývania“ zameraných na podporu klientov žijúcich v prirodzenom sociálnom prostredí.

 

  • Poskytovať podporu našim zamestnancom pri rozvoji ich kompetentnosti a vytváraním vhodných podmienok na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Budovať dobré vzťahy na pracovisku.

 

  • Pri všetkých činnostiach uplatňovať procesný prístup a neustále zlepšovať systém manažérstva kvality.

 

  • Táto Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov CSS-AVE a je účinná dňom podpisu.

 

V Dubnici nad Váhom 01.03.2022      

                                               Mgr. Anna Kancirová                                                                 riaditeľka CSS - AVE                                                                                                   

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30