Domov sociálnych služieb

Sociálna služba poskytovaná v domove sociálnych služieb je určená pre plnoleté fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku najmä s telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách alebo fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca a jej  stupeň odkázanosti je najmenej III  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Forma sociálnej služby: pobytová celoročná

Rozsah poskytovania sociálnej služby: na neurčitý čas

Kapacita: 42 miest

Predmet činnosti a odborné zameranie:

V domove sociálnych služieb sa:

a)     poskytuje –  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie

b)     zabezpečuje –  záujmová činnosť a rozvoj pracovných zručností.

c)     utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

 

Ako postupovať v prípade záujmu o sociálnu službu v domove sociálnych služieb

Ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb v CSS-AVE a ste plnoletá fyzická osoba pred dovŕšením dôchodkového veku s telesným postihnutím (napr. s diagnózou hemiparéza, hemiplégia, kvadruparéza, kvadruplégia, po amputácii končatín,  detská mozgová obrna...), postupujete nasledovne:

Krok 1 – vybavenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu do domova sociálnych služieb

Čo predložiť:

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
 • Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave FO, alebo výpisy zo zdravotnej dokumentácie nie staršie ako 6 mesiacov (prepúšťacie správy, výsledky odborných vyšetrení...) 

Komu adresovať:

 • Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Čo nasleduje:

 • TSK vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu a doručí Vám ho do vlastných rúk
 • Po uplynutí lehoty na odvolanie alebo po vzdaní sa práva na odvolanie proti rozhodnutiu Vám TSK na požiadanie vyznačí právoplatnosť na doručenom rozhodnutí (posudku)

Krok 2 – podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

Čo predložiť:

Komu adresovať:

 • Centrum sociálnych služieb – AVE,  Športovcov 671/23,  018 41  Dubnica nad Váhom, alebo
 • Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Čo nasleduje:

 • V prípade, že v CSS-AVE nie je voľné miesto: CSS-AVE pošle žiadosť na TSK, ktorý bude hľadať miesto v inom zariadení.
 • V prípade, že v CSS-AVE nie je voľné miesto a trváte na umiestnení v CSS-AVE: Žiadosť sa zaradí do zoznamu čakateľov CSS-AVE.
 • V prípade, že v CSS-AVE je voľné miesto: Možnosť uzatvorenia zmluvy s CSS-AVE a nástup do zariadenia.

Krok 3 - uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Ako sa dozviete o možnosti nástupu:

 • Na základe písomnej alebo telefonickej  výzvy CSS-AVE k uzatvoreniu zmluvy

Čo si pripravíte:

 • Výsledky lekárskych vyšetrení
 • Doklady (právoplatný posudok o odkázanosti na sociálnu službu, platný občiansky preukaz, preukaz poistenca, preukaz ZŤP, zdravotný záznam, aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku...)
 • Osobné veci, hygienické potreby, lieky, kompenzačné pomôcky (barly, inv. vozík...)

Čo nasleduje:

 • S CSS-AVE si dohodnete termín nástupu a uzatvoríte zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.