O nás

Centrum sociálnych služieb AVE  (CSS-AVE)  je poskytovateľ sociálnych služieb poskytujúci celoročné pobytové sociálne služby ako domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie a sociálnu službu s použitím telekomunikačných technológií monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

Adresa:   Centrum sociálnych služieb – AVE                                                                          Športovcov 671/23,  018 41  Dubnica nad Váhom

IČO:  00632384

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

štatutárny zástupca:   Mgr. Anna Kancirová, riaditeľka

telefón:    administratíva:  042 4421292

                ambulancia:  042 4421665,   0901 918 570

email:      info@cssdubnica.sk

web:        www.cssdubnica.sk

 

Poslanie CSS-AVE

Poslaním CSS-AVE je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie pobytovou celoročnou formou cieľovej skupine, ktorou sú plnoleté fyzické osoby s telesným postihnutím (napr. dg. hemiparéza, hemiplégia, kvadruparéza, kvadruplégia, po amputácii končatín,  detská mozgová obrna...). 

Vízia CSS-AVE

Chceme sa stať poskytovateľom sociálnych služieb, ktorý občania vyhľadávajú preto, lebo poskytuje kvalitné služby.

Cieľom poskytovaných služieb v CSS-AVE  je zvýšenie kvality života klienta a jeho začlenenie do prirodzeného sociálneho prostredia v  najvyššej možnej miere prostredníctvom podpory jeho schopností. Za ideálny považujeme výsledok, keď sa klient zaobíde bez našej pomoci a môže sa vrátiť do prirodzeného sociálneho prostredia s prípadným využitím ambulantnej alebo terénnej sociálnej služby. Vo vzťahu ku klientovi uplatňujeme predovšetkým princíp subsidiarity - princíp „pomoci k svojpomoci“.

Cieľová skupina

V domove sociálnych služieb (DSS) sú cieľovou skupinou sú plnoleté fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku najmä s telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách alebo fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca a jej  stupeň odkázanosti je najmenej III  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Kapacita DSS je 42 miest.

V špecializovanom zariadení (ŠZ) sú cieľovou skupinou plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä telesné postihnutie. Kapacita ŠZ je 14 miest.

Sociálnu službu s použitím telekomunikačných technológií monitorovanie a signalizácia potreby pomoci poskytujeme fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom v ich domácnosti.