Mesiac úcty k starším - 21.10.2015 - IMG_0672

Postup v prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby v CSS - AVE

Ako postupovať

1. Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie

Ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení v CSS-AVE a ste plnoletá fyzická osoba s telesným postihnutím (napr. s diagnózou hemiparéza, hemiplégia, kvadruparéza, kvadruplégia, po amputácii končatín,  detská mozgová obrna...), postupujete nasledovne:

1. krok – vybavenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu do domova sociálnych služieb alebo do špecializovaného zariadenia

Čo predložiť:

Komu adresovať:

 • Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Čo nasleduje:

 • TSK vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu a doručí ho FO do vlastných rúk
 • Po uplynutí lehoty na odvolanie alebo po vzdaní sa práva na odvolanie proti rozhodnutiu TSK na požiadanie vyznačí právoplatnosť na doručenom rozhodnutí (posudku)

2. krok – podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

Čo predložiť:

Komu adresovať:

 • Centrum sociálnych služieb – AVE,  Športovcov 671/23,  018 41  Dubnica nad Váhom, alebo
 • Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Čo nasleduje:

 • V prípade, že v CSS-AVE nie je voľné miesto: CSS-AVE pošle žiadosť na TSK, ktorý bude hľadať miesto v inom zariadení.
 • V prípade, že v CSS-AVE nie je voľné miesto a trváte na umiestnení v CSS-AVE: Žiadosť sa zaradí do zoznamu čakateľov CSS-AVE.
 • V prípade, že v CSS-AVE je voľné miesto: Možnosť uzatvorenia zmluvy s CSS-AVE a nástup do zariadenia.

3. krok - uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Ako sa dozviete o možnosti nástupu:

 • Na základe písomnej alebo telefonickej  výzvy CSS-AVE k uzatvoreniu zmluvy

Čo si pripravíte:

 • Výsledky lekárskych vyšetrení
 • Doklady (právoplatný posudok o odkázanosti na sociálnu službu, platný občiansky preukaz, preukaz poistenca, preukaz ZŤP, zdravotný záznam, aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku...)
 • Osobné veci, hygienické potreby, lieky, kompenzačné pomôcky (barly, inv. vozík...)

Čo nasleduje:

 • S CSS-AVE si dohodnete termín nástupu a uzatvoríte zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

 

2. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - IDA

Ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby s použitím telekomunikačných technológií Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci („IDA“), postupujete nasledovne:

1. krok - komunikácia s pracovníkom CSS-AVE  o podmienkach poskytovania sociálnej služby

 • Kontaktujte CSS-AVE telefonicky alebo osobne.
 • Pracovník CSS-AVE s Vami odkomunikuje všetky podmienky poskytovania služby.

 

2. krok - predloženie žiadosti na sociálnu službu Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

 

Čo predložiť:

 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 
 • Dotazník pre identifikáciu prostredia, sociálnej situácie a zdravotného stavu žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
 • Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave FO, alebo výpisy zo zdravotnej dokumentácie (prepúšťacie správy, výsledky odborných vyšetrení...)
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s inštaláciou zariadení Monitorovacieho systému IDA v domácnosti (v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti)

Komu adresovať:

 • Centrum sociálnych služieb – AVE,  Športovcov 671/23,  018 41  Dubnica nad Váhom

Čo nasleduje:

 • CSS-AVE zaeviduje Vašu žiadosť do systému.
 • Pracovník CSS-AVE si s Vami dohodne termín inštalácie (inštalácie monitorovacieho systému sa musí okrem Vás zúčastniť aj dohliadajúca osoba).

 

3. krok – inštalácia monitorovacieho zariadenia a uzavretie zmluvy

 • Servisný technik nainštaluje v domácnosti monitorovacie zariadenie. Pracovník CSS-AVE  s Vami uzavrie zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, nastaví alarmy v systéme, overí a vysvetlí fungovanie systému.