Aktivity v čase koronavírusu - CIMG2253_zmensena

O nás

Centrum sociálnych služieb AVE  (CSS-AVE)  je poskytovateľ sociálnych služieb poskytujúci celoročné pobytové sociálne služby ako domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie.

Adresa:  Centrum sociálnych služieb – AVE, 

              Športovcov 671/23, 018 41  Dubnica nad Váhom

IČO:  00632384

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

štatutárny zástupca:   Mgr. Anna Kancirová, riaditeľka

Adresa:   Centrum sociálnych služieb - AVE
               
Športovcov č. 671/23,  018 41 Dubnica nad Váhom

telefón:    administratíva:  042 4421292

                ambulancia:  042 4421665,   0901 918 570

email:      info@cssdubnica.sk

web:        www.cssdubnica.sk

 

Poslanie CSS-AVE

Poslaním CSS-AVE je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie pobytovou celoročnou formou cieľovej skupine, ktorou sú plnoleté fyzické osoby s telesným postihnutím (napr. dg. hemiparéza, hemiplégia, kvadruparéza, kvadruplégia, po amputácii končatín,  detská mozgová obrna...). 

Vízia CSS-AVE

Chceme sa stať poskytovateľom sociálnych služieb, ktorý občania vyhľadávajú preto, lebo poskytuje kvalitné služby.

Cieľom poskytovaných služieb v CSS-AVE  je zvýšenie kvality života klienta a jeho začlenenie do prirodzeného sociálneho prostredia v  najvyššej možnej miere prostredníctvom podpory jeho schopností. Za ideálny považujeme výsledok, keď sa klient zaobíde bez našej pomoci a môže sa vrátiť do prirodzeného sociálneho prostredia s prípadným využitím ambulantnej alebo terénnej sociálnej služby. Vo vzťahu ku klientovi uplatňujeme predovšetkým princíp subsidiarity - princíp „pomoci k svojpomoci“.

Cieľová skupina

V domove sociálnych služieb (DSS) sú cieľovou skupinou sú plnoleté fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku najmä s telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách alebo fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca a jej  stupeň odkázanosti je najmenej III  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.                                           Kapacita DSS je 42 miest.

V špecializovanom zariadení (ŠZ) sú cieľovou skupinou plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä telesné postihnutie.        Kapacita ŠZ je 14 miest.

Priestorové podmienky

CSS-AVE poskytuje svoje služby v budove postavenej počas druhej svetovej vojny (pravdepodobne v r.1942) ako slobodáreň pre zamestnancov Závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom.

V r. 1979 bola predmetná nehnuteľnosť daná do dočasného užívania odboru sociálnej starostlivosti Okresného národného výboru v Považskej Bystrici na účely poskytovania sociálnej starostlivosti.  V r. 1995 Závody ťažkého strojárstva na základe zmluvy o prevode správy majetku previedli budovu do správy jej užívateľovi.

Z dôvodu pôvodnej neúčelovosti budovy boli postupne zrealizované viaceré rekonštrukcie. K najrozsiahlejším patrilo vybudovanie výťahu, plynovej kotolne, výmena okien, oprava elektroinštalácií, rekonštrukcia stravovacej prevádzky, hygienických zariadení, vybudovanie práčovne, inštalácia stropného zdvíhacieho zariadenia a viacero ďalších úprav, ktoré  prispeli k zlepšeniu podmienok na poskytovanie sociálnych služieb.

Budova CSS-AVE napriek všetkým zrealizovaným stavebným úpravám nespĺňala v požadovanej miere podmienky ubytovacieho zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením, naviac statik vyhodnotil skladbu stropu pod podkrovím ako nevyhovujúcu a predstavujúcu riziko.  Z tohto dôvodu  Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol o potrebe celkovej rekonštrukcie budovy. V roku 2018 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2019 sa zrealizoval proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby a uzatvorila sa zmluva o dielo na stavbu „Rekonštrukcia budovy CSS-AVE“.  Rekonštrukcia sa  začala vo februári 2020, v marci 2021 bolo na dokončenú stavbu bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

Rekonštrukcie zahŕňala najmä demontáž strechy a vybúranie podkrovných priestorov, vybudovanie novej železobetónovej dosky, výstavbu 3. nadzemného podlažia a montáž novej strechy, zateplenie budovy, vybudovanie rampy na bezbariérový vstup do budovy, výmenu časti okien, inštaláciu exteriérových žalúzií, vybudovanie vsaku a nádrže na dažďovú vodu, výmenu lôžkového výťahu za evakuačný, inštaláciu ďalšieho zdvíhacieho zariadenia - hydraulickej plošiny v zrkadle schodiska, rekonštrukciu izieb pre klientov, v dvojlôžkových izbách s vytvorením bunkového systému s vlastným hygienickým zariadením, rozšírenie dverových otvorov s výmenou interiérových dverí, výmenu elektroinštalácií, rozvodov kúrenia, vody a kanalizačných potrubí, montáž štruktúrovanej kabeláže a elektrickej požiarnej signalizácie, výmenu plynových kotlov a ohrievačov vody za nové vrátane solárnych panelov na ohrev vody, nové omietky alebo vyspravenie pôvodných omietok, vymaľovanie, inštaláciu stropného zdviháku do všetkých ubytovacích miestností na 1. a 2. nadzemnom podlaží, zjednotenie úrovne podláh použitím liatej epoxidovej podlahy, vybudovanie novej garáže s prístreškom a  exteriérové úpravy - parkovisko, záhradu.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Február 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.