Vianoce a štedrý večer 2019 - 20191224_160903_zmensena

Postup v prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby v CSS - AVE

Ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby v CSS-AVE a ste plnoletá fyzická osoba s telesným postihnutím (napr. s diagnózou hemiparéza, hemiplégia, kvadruparéza, kvadruplégia, po amputácii končatín,  detská mozgová obrna...), postupujete nasledovne:

1. krok – vybavenie posudku odkázanosti na sociálnu službu do DSS

Čo predložiť:

Komu adresovať:

 • Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Čo nasleduje:

 • TSK vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu a doručí ho FO do vlastných rúk
 • Po uplynutí lehoty na odvolanie alebo po vzdaní sa odvolania proti rozhodnutiu TSK na požiadanie vyznačí právoplatnosť na doručenom rozhodnutí(posudku)

2. krok – podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

Čo predložiť:

Komu adresovať:

 • Centrum sociálnych služieb – AVE,  Športovcov 671/23,  018 41  Dubnica nad Váhom, alebo
 • Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Čo nasleduje:

 • V prípade, že v CSS-AVE nie je voľné miesto: CSS-AVE pošle žiadosť na TSK, ktorý bude hľadať miesto v inom zariadení.
 • V prípade, že v CSS-AVE nie je voľné miesto a FO trvá na umiestnení v CSS-AVE: Žiadosť sa zaradí do zoznamu čakateľov CSS-AVE.
 • V prípade, že v CSS-AVE je voľné miesto: Možnosť uzatvorenia zmluvy s CSS-AVE a nástup do zariadenia.

3. krok - uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Ako sa dozviete o možnosti nástupu:

 • Na základe písomnej alebo telefonickej  výzvy CSS-AVE k uzatvoreniu zmluvy

Čo si pripravíte:

 • Výsledky lekárskych vyšetrení (napr.: RTG pľúc, BWR, výter z recta a tonzíl, potvrdenie o bezinfekčnosti a bacilonosičstve)
 • Doklady (platný občiansky preukaz, preukaz poistenca, preukaz ZŤP, zdravotný záznam, aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku...)
 • Osobné veci, hygienické potreby, lieky, kompenzačné pomôcky (barly, inv.vozík...)

Čo nasleduje:

 • S CSS-AVE si dohodnete termín nástupu a uzatvoríte zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.