Posedenie pri hudbe - 21.07.2016 - Cimg0298

Naše služby

CSS-AVE je domovom sociálnych služieb. Od 01.12.2013 bola v zriaďovacej listine vyšpecifikovaná cieľová skupina klientov - plnoleté fyzické osoby s telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (napr. s dg. stav po cievnej mozgovej príhode, detskej mozgovej obrne, amputácii končatín, s hemiparézou, kvadruparézou, sklerózou multiplex a pod.).

Od 01.01.2015 na základe legislatívnej úpravy môžu byť do zariadenia prijímané len plnoleté fyzické osoby pred dovŕšením dôchodkového veku. Uvedená špecifikácia sa vzťahuje na nových žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby. CSS-AVE naďalej poskytuje svoje služby klientom prijatým do zariadenia pred účinnosťou tejto úpravy, ktorí majú telesné, psychické, zmyslové, mentálne postihnutia alebo kombináciu týchto postihnutí.

Sociálna služba v zariadení sa poskytuje ako celoročná pobytová sociálna služba na neurčitý čas alebo na určitý čas.

CSS-AVE poskytuje svojim klientom sociálne služby v nasledovnom rozsahu:

- Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Klienti CSS-AVE sú s cieľom udržania/rozvoja ich schopností/zručností podporovaní k sebestačnosti. Pri úkonoch, ktoré napr. z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu klient nie je schopný vykonávať samostatne, mu personál v potrebnej miere pomôže, alebo tieto úkony vykoná v plnom rozsahu.

- Sociálne poradenstvo

CSS-AVE poskytuje základné a špecializované sociálne poradenstvo všetkým záujemcom o poskytovanie sociálnej služby, klientom CSS-AVE a ich rodinným príslušníkom.

- Sociálna rehabilitácia

Klienti sú podporovaní k samostatnosti, rozvoju sociálnych zručností (napr. pri nakupovaní, cestovaní, návšteve kultúrnych podujatí a pod.) v rámci prirodzeného sociálneho prostredia. U každého klienta sa realizuje individuálny plán.

- Ošetrovateľská starostlivosť

CSS-AVE poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť vlastnými zamestnancami, zabezpečuje ju aj

prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. V rámci ošetrovateľskej starostlivosti vykonáva kvalifikovaná sestra u klientov bazálnu stimuláciu.

- Ubytovanie

Klienti CSS-AVE sú ubytovaní v jedno a dvojlôžkových izbách. Priemerná podlahová plocha dosahuje požadovaných 16 m² v dvojlôžkovej izbe a 10 m² v jednolôžkovej izbe. Izby sú podľa zdravotného stavu klienta vybavené polohovacími posteľami, stolíkmi s výklopnou doskou, skriňami na osobné veci, stolíkom, stoličkou... Klienti si môžu svoje izby vybaviť vlastnými drobnými zariaďovacími prvkami.

- Celodenné stravovanie

Klientom sa podáva predovšetkým racionálna strava a  šetriaca a diabetická dieta vo forme raňajok, desiaty, obeda, olovrantu, večere a druhej večere u diabetikov.

- Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

- Osobné vybavenie, ak si ho klient nemôže zabezpečiť sám

Z osobného vybavenia, ktoré si klienti nemôžu zabezpečiť sami, im CSS-AVE sprostredkováva najmä vhodné oblečenie a hygienické potreby od darcov.

- Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

Klienti si môžu na základe zmluvy o úschove odložiť cenné veci do úschovy CSS-AVE.

- Zabezpečovanie pracovnej terapie

V rámci pracovnej terapie klienti vykonávajú najmä práce v záhrade a v areáli zariadenia, vypomáhajú na vrátnici, v práčovni, pri výzdobe priestorov, pomáhajú údržbárovi pri jednoduchých údržbárskych prácach. Možnosti zapojenia do pracovnej terapie sú podmienené zdravotným stavom klienta.

- Zabezpečovanie záujmovej činnosti

Informácie o záujmovej činnosti klientov sú zverejňované na stránke zariadenia.

- Súčasťou poskytovania sociálnej služby je aj evidencia ochrany práv a právom chránených záujmov prijímateľov sociálnej služby (najmä vypracovávanie a predkladanie správ pre opatrovanské súdy, spolupráca so súdmi, notármi, exekútormi, účasť na dedičských konaniach za prijímateľov sociálnej služby).

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.