Výlet - vychylovka - 12.09.2013 - P9120009

Personálne podmienky

V oblasti počtu a štruktúry zamestnancov musí CSS-AVE spĺňať stanovené legislatívne požiadavky týkajúce sa maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa Prílohy č.1 Z. č. 448/2008 Z. z. 

V organizačnej štruktúre účinnej od 01.01.2022 bol schválený celkový počet zamestnancov 32, z toho 20 odborných zamestnancov.

S účinnosťou od 15.08.2022 bola schválená nová organizačná štruktúra s počtom zamestnancov 33, ktorá umožnila prijať do zariadenia ďalšieho zamestnanca na pozíciu manažér transformácie.