Výlety - dúha v srdci nové mesto n/v. a žrebčín v motešiciach - 09/2013 - P9280095

História zariadenia

Podľa údajov získaných z archívnych materiálov (kmeňovej knihy zamestnancov a klientov) CSS-AVE poskytuje svoje služby od 14.09.1979.

Odbor sociálnej starostlivosti Okresného národného výboru v Považskej Bystrici otvoril v r. 1979 v Dubnici nad Váhom Domov dôchodcov poskytujúci „starostlivosť starým občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú komplexnú starostlivosť“ v budove bývalej slobodárne pre zamestnancov Závodov ťažkého strojárstva.

Do r. 1991 bol Domov dôchodcov riadený Okresným národným výborom v Považskej Bystrici. 01.01.1991 vydal zriaďovaciu listinu s vymedzením predmetu činnosti “starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých občanov“.

02.02.1994 získal Domov dôchodcov na základe novej zriaďovacej listiny právnu subjektivitu. Predmetom činnosti bola „starostlivosť o starých a prestárlych dospelých občanov s celoročnou prevádzkou“.

24.07.1996 sa na základe zriaďovacej listiny stal zriaďovateľom Domova dôchodcov Krajský úrad v Trenčíne. Predmetom činnosti bola „celoročná ústavná sociálna starostlivosť, t. j. bývanie, stravovanie, zaopatrenie, predovšetkým starým občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie starobného dôchodku a ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť členovia ich rodiny, ani opatrovateľská služba, alebo iné služby sociálnej starostlivosti. Domov dôchodcov je určený tiež pre občanov, ktorí toto umiestnenie nevyhnutne potrebujú z iných vážnych dôvodov“. Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine sa rozšíril predmet činnosti o „poskytovanie starostlivosti aj občanom s duševnými poruchami a poruchami správania“.

V r. 2002 bol Domov dôchodcov delimitovaný pod Trenčiansky samosprávny kraj. Na základe zriaďovacej listiny od 01.07.2002 ako Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb poskytoval „celoročnú starostlivosť, t. j. bývanie, stravovanie, zaopatrenie predovšetkým starým občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie starobného dôchodku a ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu, duševné poruchy, a poruchy správania potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť členovia ich rodiny, ani opatrovateľská služba, alebo iné služby sociálnej pomoci, ... je určený tiež pre občanov, ktorí toto umiestnenie nevyhnutne potrebujú z iných vážnych dôvodov“.

Od 01.09.2009 sa na základe Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine zmenil názov zariadenia na Centrum sociálnych služieb - AVE. Cieľovou skupinou boli v časti zariadenie pre seniorov „fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, alebo pre fyzické osoby, ktoré poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov“, v časti domov sociálnych služieb „plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“.

Dodatkom č. 2 k Zriaďovacej listine účinným od 01.01.2012 prestalo CSS-AVE poskytovať sociálne služby ako zariadenie pre seniorov, zostalo domovom sociálnych služieb.

Od 01.12.2013 bola v zriaďovacej listine vyšpecifikovaná cieľová skupina klientov - plnoleté fyzické osoby s telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Od 01.01.2015 môžu byť v súlade s novelou Zákona o sociálnych službách do domova sociálnych služieb prijímané len plnoleté fyzické osoby pred dovŕšením dôchodkového veku.

Dodatkom č. 6 k Zriaďovacej listine účinným od 01.07.2021 sa v CSS-AVE reprofilizáciou lôžok z domova sociálnych služieb vytvorilo špecializované zariadenie s kapacitou 14 miest. Cieľovou skupinou sú plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä telesné postihnutie.

Kapacita zariadenia bola v r. 1979 vytvorená pre 100 klientov. Z dôvodu potreby skvalitnenia podmienok postupne klesla najskôr na 70 miest, v r. 2013 na 58 miest a v r. 2021 po rekonštrukcii budovy na súčasných 56 miest, z toho 42 miest pre domov sociálnych služieb a 14 miest pre špecializované zariadenie.

Na základe Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine účinného od 01.01.2023 začalo CSS-AVE poskytovať sociálnu službu s použitím telekomunikačných technológií - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Služba je určená fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Poskytuje sa v ich domácnosti.

 

Priestorové podmienky

CSS-AVE poskytuje svoje služby v budove postavenej počas druhej svetovej vojny (pravdepodobne v r.1942) ako slobodáreň pre zamestnancov Závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom.

V r. 1979 bola predmetná nehnuteľnosť daná do dočasného užívania odboru sociálnej starostlivosti Okresného národného výboru v Považskej Bystrici na účely poskytovania sociálnej starostlivosti.  V r. 1995 Závody ťažkého strojárstva na základe zmluvy o prevode správy majetku previedli budovu do správy jej užívateľovi.

Z dôvodu pôvodnej neúčelovosti budovy boli postupne zrealizované viaceré rekonštrukcie. K najrozsiahlejším patrilo vybudovanie výťahu, plynovej kotolne, výmena okien, oprava elektroinštalácií, rekonštrukcia stravovacej prevádzky, hygienických zariadení, vybudovanie práčovne, inštalácia stropného zdvíhacieho zariadenia a viacero ďalších úprav, ktoré  prispeli k zlepšeniu podmienok na poskytovanie sociálnych služieb.

Budova CSS-AVE napriek všetkým zrealizovaným stavebným úpravám nespĺňala v požadovanej miere podmienky ubytovacieho zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením, naviac statik vyhodnotil skladbu stropu pod podkrovím ako nevyhovujúcu a predstavujúcu riziko.  Z tohto dôvodu  Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol o potrebe celkovej rekonštrukcie budovy. V roku 2018 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2019 sa zrealizoval proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby a uzatvorila sa zmluva o dielo na stavbu „Rekonštrukcia budovy CSS-AVE“.  Rekonštrukcia sa  začala vo februári 2020, v marci 2021 bolo na dokončenú stavbu bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

Rekonštrukcie zahŕňala najmä demontáž strechy a vybúranie podkrovných priestorov, vybudovanie novej železobetónovej dosky, výstavbu 3. nadzemného podlažia a montáž novej strechy, zateplenie budovy, vybudovanie rampy na bezbariérový vstup do budovy, výmenu časti okien, inštaláciu exteriérových žalúzií, vybudovanie vsaku a nádrže na dažďovú vodu, výmenu lôžkového výťahu za evakuačný, inštaláciu ďalšieho zdvíhacieho zariadenia - hydraulickej plošiny v zrkadle schodiska, rekonštrukciu izieb pre klientov, v dvojlôžkových izbách s vytvorením bunkového systému s vlastným hygienickým zariadením, rozšírenie dverových otvorov s výmenou interiérových dverí, výmenu elektroinštalácií, rozvodov kúrenia, vody a kanalizačných potrubí, montáž štruktúrovanej kabeláže a elektrickej požiarnej signalizácie, výmenu plynových kotlov a ohrievačov vody za nové vrátane solárnych panelov na ohrev vody, nové omietky alebo vyspravenie pôvodných omietok, vymaľovanie, inštaláciu stropného zdviháku do všetkých ubytovacích miestností na 1. a 2. nadzemnom podlaží, zjednotenie úrovne podláh použitím liatej epoxidovej podlahy, vybudovanie novej garáže s prístreškom a  exteriérové úpravy - parkovisko, záhradu.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Máj 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31